Objects > Eve's Rib

Eve's Rib (Detail)
Eve's Rib (Detail)
2017